Whitelist me please

Please whitelist kipphouston.org and kipptexas.org

Thanks!

@pdoherty You are all set!